Warcraft Movies

გამოქვეყნდა Warcraft-ის ფილმის ლოგო და 3 ახალი სურათი

გამოქვეყნდა Warcraft-ის ფილმის ლოგო და 3 ახალი სურათი

დღეს Legendary-იმ დაანონსა Warcraft-ის ფილმის ლოგო და სამი ახალი სურათი.

Warcraft Movie Logo

Warcraft Logo

Warcraft Movie Weapons

1

2

3